Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności

warszawskie towarzystwo dobroczynnościWarszawskie Towarzystwo Dobroczynności kieruje się chrześcijańską zasadą miłości bliźniego. Pomaga ludziom chorym i biednym. Działało już przed wojną, potem jego działalność została wstrzymana, a w 1983 roku została wznowiona.

Do 1992 r. Towarzystwo prowadziło Rehabilitacyjne Zakłady Wytwórczo-Usługowe WTD. Zatrudniały one osoby niepełnosprawne i umożliwiały wypracowanie koniecznego stażu pracy do otrzymania renty inwalidzkiej. Aktualnie Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności kontynuuje działalność charytatywną i opiekuńczą. Skupia się szczególnie na osobach uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Prowadzi w szkołach programy profilaktyczne, leczniczo-rehabilitacyjne i readaptacyjne dla osób uzależnionych oraz ich rodzin, a także Punkt Interwencyjno-Konsultacyjny WTD, oraz w Młodzieżowy Ośrodek Rehabilitacyjny WTD w Kazuniu. www.wtd-mor.waw.pl

Zobacz też

  • Fundacja Pomoc Samarytańska

    Fundacja Pomoc Samarytańska działa w Sieprawicach w województwie lubelskim od 1993 roku. Pomaga rodzinom najbiedniejszym, bezdomnym, niepełnosprawnym, a przede wszystkim uzależnionym od nałogów. Prowadzi katolicki Terapeutyczny Ośrodek Miłości dla alkoholików, do którego przyjmuje wszystkich chętnych nie pytając o poglądy, wyznanie i nie przekonując nikogo do swoich poglądów czy wyznania. Terapia w ośrodku opiera się na modlitwie, sakramentach świętych, pracy […]

  • Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Dziewięćsił”

    Stowarzyszenie Klubu Abstynenta „Dziewięćsił” powstało w 1996 roku w Kluczborku w województwie opolskim. Zajmuje się terapią uzależnienia od alkoholu, terapią uzależnienia od środków psychoaktywnych (narkotyki, nikotyna, leki, dopalacze), terapią uzależnień behawioralnych (hazard, internet), a także interwencją kryzysową w sytuacji przemocy domowej oraz konsultacjami i poradami prawnymi. Prowadzi grupy wsparcia dla osób uzależnionych, warsztaty terapeutyczne, obozy […]

  • Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny

    Stowarzyszenie Ośrodek Wspierania Rodziny działa w Chełmie w województwie lubelskim i zajmuje się pomocą osobom wykluczonym społecznie, głównie uzależnionym, dotkniętym przemocą domową oraz osobom i rodzinom z obszaru ubóstwa, bezdomności oraz niepełnosprawności. Stowarzyszenie organizuje kampanie edukacyjno-informacyjne, prowadzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin a w 2013 prowadziło działania rehabilitacyjno-profilaktyczne dla osób przebywających […]