OPP – Podstawy prawne

Wykaz organizacji pożytku publicznego

Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda OPP jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. OPP musi więc być organizacją pozarządową, której działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysków. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną uzyskuje status OPP w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Prawo do otrzymywania 1 procenta podatku uzyskują te organizacje, które spełnią określone przepisami wymagania. Przede wszystkim muszą posiadać status OPP i zostać uwzględnione w oficjalnym wykazie przygotowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Aby móc ubiegać się o 1 procent podatku, OPP jest zobowiązana w terminie przekazać lub zaktualizować numer rachunku bankowego. Ponadto nie może ona prowadzić działalności gospodarczej innej niż ukierunkowanej na realizację zadań wynikających z zapisów statutowych, co oznacza, że uzyskany dochód powinien być przeznaczony na realizację celów statutowych.

Podstawą do oceny organizacji i uwzględnienia jej w wykazie jest zeznanie podatkowe składane za rok podatkowy w roku następnym, w którym aktualizowana jest lista. Na podstawie deklaracji podatkowej określone zostaje źródło dochodów, pozwalające na sprecyzowanie rodzaju prowadzonej działalności – zgodnej z realizacją zadań publicznych. Istotne jest również, aby organizacja prowadziła działalność znacznie dłużej niż od momentu ubiegania się o statut OPP.

OPP – Podstawy prawne

Status organizacji pożytku publicznego został określony ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 1 stycznia 2004 roku. Na mocy ustawy organizacje pożytku publicznego uzyskują pewne uprawnienia, ale też są zobligowane do wypełniania konkretnych obowiązków decydujących o prawie do wyżej wspomnianego statusu. Nad prawidłowością przepisów prawnych regulujących korzystanie z przywilejów danych organizacjom pożytku publicznego czuwa tzw. nadzór nad działalnością OPP. Tak zorganizowany nadzór ma na celu weryfikację zgodności działania OPP z przepisami ustawy oraz zakresu realizacji zadań publicznych.

Jak wybrać OPP

Organizacje pożytku publicznego to przede wszystkim fundacje i stowarzyszenia prowadzące działalność społecznie użyteczną. Wiele z nich może prowadzić swoją działalność właśnie dzięki wsparciu podatników, którzy co roku przekazują 1 procent podatku dochodowego, chcąc choć w pośredni sposób pomóc najbardziej potrzebującym. Mimo że tą formę pomocy podatnicy praktykują już od kilku lat, zawsze warto dokładnie sprawdzić dane organizacji, dla której przekazywany jest 1 procent podatku. Dlatego, chcąc wybrać organizację pożytku publicznego, najłatwiej jest sięgnąć po oficjalny wykaz udostępniany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, który zawsze zawiera aktualne informacje na temat OPP uprawnionych do korzystania z tego przywileju gwarantowanego ustawą. Trzeba bowiem mieć na uwadze, że nie tylko numer rachunku bankowego znanej już organizacji mógł ulec zmianie, ale mogła ona również stracić prawo do 1 procenta podatku.

Zobacz też

 • Fundacja a organizacja pożytku publicznego

  Terminy „fundacja” oraz „organizacja pożytku publicznego” są czasami traktowane równoważnie, jednak jest to błędem. Nie każda fundacja jest organizacją pożytku publicznego i nie każda organizacja pożytku publicznego jest fundacją. Co to jest fundacja? Pojęcie fundacji wprowadziła ustawa o fundacjach z 1984 roku, jednak nie definiuje ona wprost czym jest fundacja. Określa jedynie, że „fundacja może […]

 • Dlaczego warto przekazać 1%?

  1 procent podatku jako indywidualna decyzja podatnika

  Podatnik nie może decydować o tym, na co zostanie przeznaczony jego podatek, co roku wykazywany w rozliczeniu PIT. Wyjątkiem jest 1 procent podatku, który może być przekazywany na rzecz organizacji pożytku publicznego. To, czy podatnik wesprze wybraną OPP jest jego indywidualną decyzją, którą z roku na rok podejmuje coraz więcej osób. Wynika to z coraz większej świadomości podatników i chęci niesienia pomocy, zwłaszcza że w tym przypadku każdy doskonale wie, gdzie trafia ta często niewielka kwota.

 • 1 procent – komu można przekazać?

  Jeden procent podatku Od 1 stycznia 2004 roku podatnik sam może zdecydować o tym, gdzie trafi część jego podatku. Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma on możliwość przekazywania kwoty w wysokości 1 procenta podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego działającej na terenie Polski. Podatnik nie dokonuje osobiście […]