OPP – co to jest?

Co to jest OPP?

OPP to skrót od „Organizacja Pożytku Publicznego„. Status OPP otrzymują tylko najlepsze organizacje pozarządowe – pod warunkiem, że prowadzą działalność spłecznie użyteczną na rzecz ogółu społeczeństwa. Organizacje takie muszą działać rzetelnie i transparentnie.

Kto może być organizacją pożytku publicznego (OPP)?

Zgodnie z polskim prawem, OPP mogą się stać organizacje pozarządowe (fundacje), stowarzyszenia oraz inne podmioty działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania. Organizacje te mogą otrzymać status OPP w przypadku, gdy:

 • prowadzą działalność na rzecz ogółu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa;
 • nie prowadzą działalności gospodarczej albo prowadzić ją w rozmiarach służących realizacji celów statutowych;
 • cały dochód przeznaczają na działalność pożytku publicznego;
 • posiadają statutowy kolegialny organ kontroli lub nadzoru, odrębny od organu zarządzającego, który mu nie podlega w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru;
 • posiadają statut, w którym przewidziane są ograniczenia dotyczące wykorzystywania majątku organizacji oraz dokonywania zakupów od podmiotów związanych z członkami organizacji;
 • podlegają wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego;
 • sporządzają roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz podają je do publicznej wiadomości,
 • sporządzają i ogłaszają roczne sprawozdanie finansowe także wówczas, gdy obowiązek jego sporządzenia oraz ogłoszenia nie wynika z przepisów o rachunkowości,
 • przekazują wyżej wymienione sprawozdania ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

Jakie są przywileje OPP?

1. Organizacja pożytku publicznego (OPP) może otrzymywać 1 % podatku od osób fizycznych (podatników). Innymi słowy podatnik może przekazać wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego jedną setną część swojego podatku dochodowego (PIT). Rozliczenie podatku PIT następuje raz w roku (do 30 kwietnia danego roku).

2. Organizacja mająca status OPP jest zwolniona z płacenia podatku VAT w następujących przypadkach:

 • w przypadku sprzedaży towarów niepodlegających podatkowi akcyzowemu oraz towarów, które organizacja otrzymała jako darowiznę rzeczową lub zakupiła za pieniądze otrzymane w trakcie zbiórki publicznej. W sytuacji przekroczenia 2 tys. zł przy sprzedaży należy posiadać dokumenty potwierdzające dane darczyńcy oraz dokonania darowizny;
 • w przypadku przekazania przez producenta żywności na cele działalności charytatywnej;
 • w przypadku zbiórki publicznej przeprowadzanej za pomocą sms-ów kwota przekazana przez operatora nie podlega opodatkowaniu VAT.

3. OPP mają prawo użytkowania na szczególnych warunkach nieruchomości należących do Skarbu Państwa lub samorządu terytorialnego.

4. OPP  mają możliwość nieodpłatnego informowania o swojej działalności poprzez publiczne radio i telewizję.

5. Organizacje pożytku publicznego zwolnione są z opłat:

 • podatku od nieruchomości w przypadku przeznaczenia nieruchomości na prowadzenie nieodpłatnej działalności statutowej;
 • podatku dochodowego: m.in w przypadku dochodów dotyczących realizacji celów statutowych;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych, w przypadku kiedy czynności dotyczą nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • opłat skarbowych dotyczących nieodpłatnej działalności pożytku publicznego;
 • niektórych opłat sądowych.

Obowiązki OPP

Każda OPP ma obowiązek sporządzenia i ogłoszenia sprawozdania z działalności. Roczne sprawozdanie musi się składć ze sprawozdania merytorycznego i ze sprawozdania finansowego.

OPP podlegają specjalnemu nadzorowi właściwego ministra. Zgodnie z art. 28 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie nad działalnością OPP w zakresie korzystania z uprawnień wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego nadzór sprawuje minister właściwy ds. zabezpieczenia społecznego.

Zobacz też

 • Fundacja a organizacja pożytku publicznego

  Terminy „fundacja” oraz „organizacja pożytku publicznego” są czasami traktowane równoważnie, jednak jest to błędem. Nie każda fundacja jest organizacją pożytku publicznego i nie każda organizacja pożytku publicznego jest fundacją. Co to jest fundacja? Pojęcie fundacji wprowadziła ustawa o fundacjach z 1984 roku, jednak nie definiuje ona wprost czym jest fundacja. Określa jedynie, że „fundacja może […]

 • Dlaczego warto przekazać 1%?

  1 procent podatku jako indywidualna decyzja podatnika

  Podatnik nie może decydować o tym, na co zostanie przeznaczony jego podatek, co roku wykazywany w rozliczeniu PIT. Wyjątkiem jest 1 procent podatku, który może być przekazywany na rzecz organizacji pożytku publicznego. To, czy podatnik wesprze wybraną OPP jest jego indywidualną decyzją, którą z roku na rok podejmuje coraz więcej osób. Wynika to z coraz większej świadomości podatników i chęci niesienia pomocy, zwłaszcza że w tym przypadku każdy doskonale wie, gdzie trafia ta często niewielka kwota.

 • OPP – Podstawy prawne

  Wykaz organizacji pożytku publicznego Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda OPP jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. OPP musi więc być organizacją pozarządową, której działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysków. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną uzyskuje status OPP w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. […]