Fundacja a organizacja pożytku publicznego

Terminy „fundacja” oraz „organizacja pożytku publicznego” są czasami traktowane równoważnie, jednak jest to błędem. Nie każda fundacja jest organizacją pożytku publicznego i nie każda organizacja pożytku publicznego jest fundacją.

fundacja a opp

Co to jest fundacja?

Pojęcie fundacji wprowadziła ustawa o fundacjach z 1984 roku, jednak nie definiuje ona wprost czym jest fundacja. Określa jedynie, że „fundacja może zostać ustanowiona dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami RP, celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak: ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami”. Według Sądu Najwyższego fundacja jest to: „formalnie spersonifikowany (osobowość prawna) majątek, o którego przeznaczeniu (i sposobie wykorzystania) decyduje wola fundatora”, czyli założyciela fundacji.

Fundacja wpisana do KRS musi mieć statut i zarząd, który realizuje cele statutowe. Jest organizacją nienastawioną na zysk, ale może prowadzić działalność gospodarczą i zatrudniać pracowników. Aby założyć fundację fundator musi przeznaczyć tzw. fundusz założycielski, czyli majątek na cele fundacji. Cele, jakie fundacja będzie realizować muszą mieć charakter publiczny. Nie jest więc możliwe założenie fundacji w celu pomocy jakiejś konkretnej osobie, ważne jest dobro ogólne.

Fundacja, tak jak inne organizacje pozarządowe, może starać się o status organizacji pożytku publicznego po 2 latach prowadzenia działalności pożytku publicznego.

Co to jest organizacja pożytku publicznego?

Pojęcie „organizacja pożytku publicznego” zostało wprowadzone w 2004 roku ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Status „organizacji pożytku publicznego” (OPP) może uzyskać każda organizacja pozarządowa, czyli stowarzyszenia, fundacje oraz utworzone osoby prawne lub jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które nie są jednostkami sektora finansów publicznych oraz które nie działają w celu osiągnięcia zysku. Ponadto, status OPP mogą uzyskać również organizacje kościelne i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, a także spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami, które nie działają w celu osiągnięcia zysku, przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

Aby uzyskać status OPP należy prowadzić działalność nieprzerwanie co najmniej przez 2 lata. Ważne jest również aby była to działalność pożytku publicznego, czyli działalność na rzecz ogółu społeczności, a jeśli skierowana tylko do określonej grupy, to musi być to grupa wyodrębniona ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa.

 

 

 

Zobacz też

 • Dlaczego warto przekazać 1%?

  1 procent podatku jako indywidualna decyzja podatnika

  Podatnik nie może decydować o tym, na co zostanie przeznaczony jego podatek, co roku wykazywany w rozliczeniu PIT. Wyjątkiem jest 1 procent podatku, który może być przekazywany na rzecz organizacji pożytku publicznego. To, czy podatnik wesprze wybraną OPP jest jego indywidualną decyzją, którą z roku na rok podejmuje coraz więcej osób. Wynika to z coraz większej świadomości podatników i chęci niesienia pomocy, zwłaszcza że w tym przypadku każdy doskonale wie, gdzie trafia ta często niewielka kwota.

 • OPP – Podstawy prawne

  Wykaz organizacji pożytku publicznego Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda OPP jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. OPP musi więc być organizacją pozarządową, której działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysków. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną uzyskuje status OPP w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. […]

 • 1 procent – komu można przekazać?

  Jeden procent podatku Od 1 stycznia 2004 roku podatnik sam może zdecydować o tym, gdzie trafi część jego podatku. Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma on możliwość przekazywania kwoty w wysokości 1 procenta podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego działającej na terenie Polski. Podatnik nie dokonuje osobiście […]