1 procent – komu można przekazać?

Jeden procent podatku

Od 1 stycznia 2004 roku podatnik sam może zdecydować o tym, gdzie trafi część jego podatku. Na mocy ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma on możliwość przekazywania kwoty w wysokości 1 procenta podatku na rzecz wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego działającej na terenie Polski.

Podatnik nie dokonuje osobiście wpłaty wyliczonej kwoty na konto OPP, ale czyni to w jego imieniu naczelnik urzędu skarbowego, w którym składana jest deklaracja. W zeznaniu podatkowym winna się jedynie znaleźć informacja o wybranej organizacji pożytku publicznego i wysokości przekazywanej kwoty.

W wyznaczonej rubryce formularza deklaracji należy wpisać obliczoną kwotę w złotówkach równą 1 procentowi podatku. Zeznanie podatkowe powinno zostać złożone do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Osoby, które uzyskują przychody opodatkowane za pomocą ryczałtu ewidencjonowanego mają czas na złożenie deklaracji do 31 stycznia. Kwota 1 procenta podatku może również zostać wskazana w korekcie deklaracji podatkowej, która musi być jednak złożona przed upływem dwóch miesięcy od ostatecznego terminu składania zeznań podatkowych.

Dla kogo 1 procent podatku

1 procent podatku można przekazać każdej organizacji pożytku publicznego wpisanej na oficjalną listę udostępnioną przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Wykaz opracowywany jest każdego roku na podstawie danych zgłaszanych przez Naczelników Urzędów Skarbowych. Można go znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Organizacje uprawnione do otrzymania 1 procenta podatku mogą działać w następujących obszarach:

 • pomocy społecznej;
 • zapewnienia zorganizowanej opieki byłym żołnierzom zawodowym;
 • działalności charytatywnej;
 • podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
 • działalności na rzecz mniejszości narodowych;
 • ochrony i promocji zdrowia;
 • działania na rzecz osób niepełnosprawnych;
 • promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
 • działalności wspomagającej rozwój gospodarczy;
 • działalności wspomagającej rozwój społeczności lokalnych;
 • nauki, edukacji, oświaty i wychowania;
 • krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji;
 • kultury fizycznej i sportu;
 • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
 • porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym;
 • upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności państwa;
 • upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
 • ratownictwa i ochrony ludności;
 • pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
 • ochrony praw konsumentów;
 • integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
 • promocji i organizacji wolontariatu.

Komu pomagasz?

1 procent podatku zostanie przekazany tylko tym organizacjom, które w terminie rozliczyły się ze swojej działalności. Organizacje pożytku publicznego, które dopełniły niezbędnych formalności otrzymują numer KRS, który wpisuje się we wskazane miejsce w deklaracji PIT.

Jednak możliwość przekazania 1 procenta podatku to nie tylko wsparcie dla działań wybranej na podstawie aktualnego wykazu OPP, ale również pomoc konkretnej osobie. Każdy podatnik może w deklaracji wskazać tzw. cel szczegółowy, czyli imię i nazwisko osoby potrzebującej wsparcia oraz formę pomocy, na którą przeznaczony zostaje 1 procent podatku. Jest to informacja dla danej organizacji, na jakie cel przekazana została konkretna kwota.

Zobacz też

 • Fundacja a organizacja pożytku publicznego

  Terminy „fundacja” oraz „organizacja pożytku publicznego” są czasami traktowane równoważnie, jednak jest to błędem. Nie każda fundacja jest organizacją pożytku publicznego i nie każda organizacja pożytku publicznego jest fundacją. Co to jest fundacja? Pojęcie fundacji wprowadziła ustawa o fundacjach z 1984 roku, jednak nie definiuje ona wprost czym jest fundacja. Określa jedynie, że „fundacja może […]

 • Dlaczego warto przekazać 1%?

  1 procent podatku jako indywidualna decyzja podatnika

  Podatnik nie może decydować o tym, na co zostanie przeznaczony jego podatek, co roku wykazywany w rozliczeniu PIT. Wyjątkiem jest 1 procent podatku, który może być przekazywany na rzecz organizacji pożytku publicznego. To, czy podatnik wesprze wybraną OPP jest jego indywidualną decyzją, którą z roku na rok podejmuje coraz więcej osób. Wynika to z coraz większej świadomości podatników i chęci niesienia pomocy, zwłaszcza że w tym przypadku każdy doskonale wie, gdzie trafia ta często niewielka kwota.

 • OPP – Podstawy prawne

  Wykaz organizacji pożytku publicznego Zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie każda OPP jest zobowiązana prowadzić działalność tzw. społecznie użyteczną. OPP musi więc być organizacją pozarządową, której działalność nie jest ukierunkowana na osiąganie zysków. Organizacja pozarządowa prowadząca działalność społecznie użyteczną uzyskuje status OPP w momencie wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego. […]